Missie en visie

Waar staat basisschool De Caleidoscoop voor?

Wij vinden betekenisvol leren in een eigentijdse context belangrijk. Vanuit gefundeerd en degelijk onderwijs worden onze leerlingen uitgedaagd om creatief te durven denken.

Door eigentijds en kwalitatief hoogstaand onderwijs helpen wij de leerlingen zich optimaal te ontwikkelen.

De maatschappij verandert. Het is belangrijk dat wij leerlingen bij de hand nemen en hen helpen bij hun ontwikkeling in de maatschappij. Waarbij we beogen om vanuit de zelfsturing binnen het eigen leerproces een zelfredzame én zelfbewuste leerling te vormen. Daarom willen wij in een rijke leeromgeving onze leerlingen stimuleren samen te leren, samen te leven, samen te werken en samen te spelen. Onze leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Daarbij hebben we oog én oor voor de ander. Een empathische houding, waardoor het kind zich communicatief vaardig ontwikkelt.

Uw kind geeft kleur aan de 21ste eeuw!

Speerpunten voor schooljaar 2021-2022

 • De coronabeperkingen hebben ook een nadelige invloed gehad op het werken met onze leerlingenraad ten behoeve van LEA, maar zal zeker plaatsvinden in het komende schooljaar.
 • Onderbouwleerkrachten werken onder begeleiding verder aan de verdere implementatie van de leerlijnen ‘jonge kind’.
 • Het team volgt de cursus ‘Topontdekkers’.
 • Heropstart Creatief blok op vrijdagmiddagen voor de groepen 5 tot en met 8.
 • Alle klassen hebben een nieuw digitaal smartboard.
 • Teambreed volgen van de cursus EDI.
 • Aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Handelingsgericht werken met veel aandacht voor het totale kind: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, welzijn van een kind, een uitdagende en leerrijke omgeving scheppen. Aandacht voor het onderwijsaanbod op 3 niveaus verwerkt in een groepsplan met onderbouwde analyses en conclusies.
 • Het eigenaarschap van alle kinderen wordt verder vergroot door het gebruik van een portfolio in alle groepen.
 • We hebben een innovatief vernieuwend karakter; de inrichting is gestoeld op onze visie waarbij we thematisch werken bij wereldoriënterend- en klasdoorbrekend onderwijs, waar nodig met behulp van pedagogisch medewerkers.
 • Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie: ouders zijn onze partners én we zetten digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling van hun kind.
 • Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. We werken daartoe onder andere met onze nieuw gevormde kwaliteitskringen.
 • Stevige focus op beweging en sport. We zorgen dat er bewegingsruimte voor onze leerlingen binnen de scholen is, zowel letterlijk als figuurlijk. Een en ander zal gebeuren met medewerking van Riskcare.
 • Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek.

Mocht u meer willen weten over de schoolontwikkelingen dan kunt u altijd bij de directie binnen lopen en een gesprek aanvragen.

Speerpunten schooljaar 2020-2021

 • We hebben een doorlopende leerlijn muziekonderwijs.
 • De pilot ‘Bouw’ is gestart en zal het volgend schooljaar continueren.
 • Vanwege Corona-maatregelen mocht het klasdoorbrekend lezen niet plaatsvinden. Het is onze ambitie om weer tweemaal per week op bovengenoemde wijze te lezen.
 • De nieuwe w.o. methode ‘Topondernemers’ is succesvol geïmplementeerd.
 • Leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind: relevante leerkrachten hebben de cursus gevolgd waarna verdere implementatie planmatig en onder begeleiding zal plaatsvinden.
 • Het gemiddelde welbevinden en zelfbeeld van de leerlingen is gemeten en zichtbaar vergroot.
 • Alle leerlingen hebben een Office365 account. Dit speerpunt is (mede geholpen door Corona) succesvol geïmplementeerd.
 • Continue aandacht en verbetering van opbrengsten met name op het gebied van rekenen en taalverzorging;
  • Uit ervaring blijkt dat wanneer wij heldere doelen stellen, resultaten analyseren, de onderwijstijd effectief inzetten, een beredeneerd aanbod presenteren en goede instructie geven, dit leidt tot een verbetering van de onderwijsresultaten bij leerlingen. Vanwege het cyclische karakter hebben wij blijvend aandacht voor dit punt van handelingsgericht werken op onze school.
 • In het verlengde van het vorige gerealiseerde speerpunt, mogen wij concluderen dat groep 8 een bovengemiddelde Centrale Eindtoetsscore heeft behaald.
 • Op onze school geven we in de bovenbouw rekenen, begrijpend lezen en spelling niet meer alleen met een methode, maar met behulp van Snappet.
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Uw kind aanmelden?

Dat kan via het onderstaande digitale aanmeldformulier of maak een afspraak met school via het contactformulier.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details