Missie en visie

Waar staat basischool de Caleidscoop voor?

Onze basisschool vindt betekenisvol leren in een eigentijdse context belangrijk. Vanuit gefundeerd en degelijk onderwijs worden leerlingen uitgedaagd om creatief te durven denken.

 

De maatschappij verandert. Wij, het team van basisschool de Caleidoscoop, willen aansluiten bij het veranderende samen leven, leren en werken van onze leerlingen. Wij zijn er van overtuigd dat we ons onderwijssysteem verder moeten aanpassen

van uitsluitend kennis overbrengen naar het ontwikkelen van competenties (vaardigheden) die onze leerlingen, uw kinderen, nodig hebben om straks goed te kunnen deelnemen aan het leven van de 21ste eeuw.

Leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Daarbij hebben we oog en oor voor de ander. Die houding ontwikkelt vanuit empathie communicatief vaardige kinderen. Uw kind geeft de 21ste eeuw kleur!

 

Onze doelen 2016 – 2017

De leerkrachten hanteren tijdens de reguliere gymlessen de methode bewegingsonderwijs waarbij de leerlingen de hoofdbeginselen (SLO) van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende bewegingssituaties ervaren.

 

2016

Kiezen van een evidence based systeem dat zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school.

 

2017

Uitvoeren van een evidence based systeem dat zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school. We gaan voor een verdere verhoging vaan de opbrengsten van begrijpend lezen, waarbij in elke groep de Movare norm wordt behaald.

 

Opstellen van een ouderbeleidstuk. Het ouderbeleid heeft tot doel de betrokkenheid van ouders te vergroten bij de schoolloopbaan van hun kind, zodat het eigenaarsschap van het kind bij het leren vergroot. De ouderenquête van schooljaar 2015-2016 is een belangrijke onderlegger. De leerkrachten hebben weet van het gedachtegoed van de 21st Century skills en kunnen dit inzetten in hun dagelijkse praktijk.

 

De leerkrachten hebben weet van het gedachtegoed van Meervoudige intelligentie (H.Gardner) en kunnen dit inzetten in hun dagelijkse praktijk met een vertaalslag naar de 21st Century Skills.

 

In het schooljaar 2015 -2016 hebben we hard gewerkt aan een nieuwe visie op ons onderwijs. Hier presenteren we u onze visie, toegelicht in een “PLAN ON ONE PAGE”. Een geweldige uitdaging voor de leerkrachten, een geweldige kans voor de leerlingen. Aan ons om nu samen met ouders en kernpartners deze visie werkelijkheid te laten worden. Laten we stralend en vol vertrouwen aan een toekomst bouwen.